VINO - ASTANA MOTORS
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2017
Category:   Continental
General manager:   Venera Gavrilova
Team manager:   Sergey Kruchina
Assistant:   Sergey Danniker, Vladimir Voloshin
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2016 | 2018
CycleBase Ranking
217   Yevgeniy Gidich     254
1174   Yevgeniy Nepomnyachshiy     29
1302   Alexey Voloshin     24
1345   Nikita Sokolov     22
1624   Stepan Astafyev     13
1890   Dmitriy Lukyanov     7
2294   Taras Voropayev     2
2457   Sergej Vlassenko     1