VINO - ASTANA MOTORS
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2017
Category:   Continental
General manager:   Venera Gavrilova
Team manager:   Sergey Kruchina
Assistant:   Sergey Danniker, Vladimir Voloshin
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2016 | 2018
CycleBase Ranking
216   Yevgeniy Gidich     254
1168   Yevgeniy Nepomnyachshiy     29
1295   Alexey Voloshin     24
1337   Nikita Sokolov     22
1605   Stepan Astafyev     13
1761   Dmitriy Lukyanov     9
2289   Taras Voropayev     2
   Sergej Vlassenko     2
2451   Alexandr Ovsiannikov     1