TRANSFERS
 
Teams | Cyclists

 
Database: 
Team: 
Country: 
Trainees: 
Rumours: 

Name   From   To Remarks
Jose Antonio Garcia Martin   Polartec - Kometa Elite   Polartec - Kometa
Alejandro Ropero Molina   Polartec - Kometa Elite   Polartec - Kometa [t] August
Daniel Viegas   Polartec - Kometa Elite   Polartec - Kometa